هزار حرف نگفته

من این پست رو بخاطر همه دوستای خوبی که فقط برای خوندن متنهای آلوشا و ناشا به اینجا سر میزنن و این بار با چیزی بجز متنهای همیشگی مواجه شدن، برداشتم. از اینکه ناراحتتون کردم متاسفم.

|


........................................................................................